Сертификати

  • От 2005 г. ЕнергоСервиз прилaга политика по качество и система за управление на качеството според EN ISO 9001.
  • През 2016 г. ресертифициращ одит за СУК беше проведен и беше получен сертификат ISO 9001:2015.
  • Компанията е обучила и сертифицирала 4 (четири) вътрешни одитори според ISO 19011
  • От 2012 г. е получен сертификат по стандартизирана система за управление ISO/ IEC 27001:2005 след успешно изпълнен проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013г.