Прессъобщения

2018-10-10 Удължаване на срока на валидност на удостоверение за одобрен тип на средство за измерване HDS-101 G/GN

Българският институт по метрология удължи с десет години валидността на удостоверението за одобрен тип на средство за измерване HDS-101 G/GN. Преносимият уред за радиационен контрол на фотонно лъчение се произвежда от Мирион Технолъджис.  Средството за измерване е вписано в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване под № 4794, а срокът на валидност на допълнението към удостоверението е 02.10.2028 г.

Подробна информация за продукта

Екипът на ЕнергоСервиз ще продължи да изпълнява програмата за удължаване на срока на валидност на одобрените типове средства за измерване, производство на Мирион Технолъджис.

Допълнение № 18.10.4794.2