Вашето име

Вашият Email

Организация / Фирма

Относно

Вашето съобщение

PDS-100G-GN/ID
Персонален спектрометричен радиационен детектор

PDS-100G/ID и PDS-100GN/ID са последно поколение детектори за гама и гама/неутронно лъчение, които предлагат вградена спектрометрия и идентификация на изотопи.

Тези чувствителни джобни устройства сапредназначени за откриване, локализиране, измерване и идентифициране на радиоактивни източници, дискриминиране на място на естествени радиоактивни материали и медицински изотопи, от промишлени източници или специални ядрени материали.

Високата чувствителност осигурява получаване на качествен спектър за по-кратко време.Налични са напълно автоматизирано измерване и идентификация, както и възможност за ръчни режими на работа.

Резултатите от идентификацията се изобразяват като списък от изотопи, в категории и нива на достоверност. Спектрални и идентификационни резултати се запаметяват за последващо предаване.

PDS-100G/ID и PDS-100GN/ID са проектирани специално за спешни екипи, правоохранителни органи, митнически инспектори и охранителни органи в критични за сигурността обекти.