Техническо обслужване

ЕнергоСервиз поддържа и обучава екипи от висококвалифицирани специалисти които извършват периодични изпитания за функционалност и работоспособност на разнообразни системи за автоматизация на технологични процеси. Процедурите за изпитване функционалността на системите са основани на изискванията на производителите, както и на добрите инженерни практики и се извършват на интервали, определени съвместно с възложителя:

  • Планирани Месечни технически обслужвания;
  • Планирани Годишни технически обслужвания;
  • Огледи и обходи.

Всички дейности които специалистите на Енергосервиз извършват са съобразени и съгласувани както с графиците и желанието на възложителя, така и със специфичните характеристики и изисквания на техническата документация на съоръженията и съответните системи.
ЕнергоСервиз АД има сключен договор с АЕЦ „Козлодуй” ЕАД за сервизно техническо обслужване на Компютърна информационно – управляваща система “Ovation®” по Първи и Втори контур и Система за радиационен мониторинг  (СРМ), целта на което е гарантиране работоспособността и функционалността на двете системи.

Повече информация за системите: [Ovation®] [СРМ] [ВХР]